Home/ Privacybeleid

Privacybeleid

Als onderdeel van ons Auction Brokerage Platform, neemt Load & Pay uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt daartoe alle redelijke voorzorgsmaatregelen. Daartoe hebben wij twee documenten opgesteld om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in het kader van onze verschillende diensten:


Doel van dit beleid is u te informeren over wat wij doen met de persoonsgegevens en de informatie die u ons toevertrouwt, waarom wij die verzamelen en hoe wij die veilig bewaren.

De term "wij" of "ons" zoals gebruikt in dit Privacybeleid verwijst naar Load & Pay.

In het navolgende gebruiken wij de termen "persoonsgegevens", "persoonlijke gegevens" en "persoonlijke informatie" om te verwijzen naar informatie die u persoonlijk identificeert (achternamen, voornamen, zakelijke adressen, enz.) of, zoals in dit geval, naar gegevens die aan u zijn gekoppeld (antwoorden op vragen op het formulier), evenals naar gegevens over uw verbinding met onze site (indien van toepassing, IP-adres, datum en tijd van de verbinding) en gegevens over uw gebruik van ons platform.

1.  Wie zijn wij?

Load & Pay is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Vienne onder nummer 901 160 994, met maatschappelijke zetel te 30 avenue Alexandre Flemming, 38 300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR"), voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die worden uitgevoerd op ons Platform, inclusief toegankelijk vanaf onze website www.loadandpay.com.

2.  Welke gegevens verzamelen wij over u en waarom verwerken wij uw gegevens?

De persoonlijke informatie die u ons op onze sites verschaft, zal alleen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

In afhankelijkheid van de uitvoering van een contract waarbij u, of de onderneming die u in dienst heeft voor een zakelijke rekening, partij bent, om:

 • maak uw gebruikersaccounts aan op ons Platform;
 • en om het gebruik van hetzelfde mogelijk te maken in overeenstemming met de diensten die wij leveren onder onze AGV, zoals het te koop aanbieden van een Voertuig of het bieden of verkopen van een Voertuig of het assisteren van u bij het gebruik van ons Platform

  Het gaat dus om gegevens over u en het toestaan daarvan:
 • om u of het bedrijf dat u tewerkstelt te identificeren, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en land van verblijf, een kopie van een officieel identiteitsbewijs, indien van toepassing uw professionele e-mailadres, uw bedrijfsnaam, uw inschrijvingsnummer in het handelsregister of uw intracommunautair BTW-nummer indien u hierover beschikt;
 • het Voertuig te identificeren dat het voorwerp uitmaakt van de Aanbieding, zoals het kentekenbewijs van het Voertuig of alle informatie en foto's met betrekking tot dat Voertuig en alle uitwisselingen die u in dit verband via het Platform kunt hebben.


Als u een consument bent, op basis van uw toestemming, als u die aan ons hebt gegeven, om u te abonneren op onze nieuwsbrieven en e-mailcontent die niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van onze AGV: Dit is uw e-mailadres.

Als u een professional bent, op basis van de rechtsgrondslag van ons legitiem belang, om u te abonneren op onze nieuwsbrieven en inhoud die per e-mail wordt verzonden en die niet rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van onze AGV: Dit is uw zakelijk emailadres.

Op basis van de rechtsgrondslag van ons legitiem belang om u een kwaliteitsvolle en veilige dienst te verlenen, die steeds zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen ligt, teneinde:

 • de werking van ons Platform te optimaliseren op basis van uw profiel of dat van uw bedrijf;
 • het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen aan de diensten die beschikbaar zijn op het Platform;
 • voor andere interne, onderzoeks- of statistische doeleinden;
 • om onze gegevensbeveiliging en ons vermogen tot fraudepreventie te versterken;
 • om mogelijke schendingen te onderzoeken, onze voorwaarden of ons beleid af te dwingen, of in geval van een precontentieuze/geschillenprocedure om onze rechten in rechte te verdedigen;

  Dit omvat de hierboven vermelde gegevens, alsook uw IP-adres, datum en tijdstip van verbinding.


Op basis van de rechtsgrondslag van de wettelijke verplichting, om dergelijke wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen: Dit zijn mogelijk alle hierboven vermelde gegevens.

3.  Aan wie kunnen mijn gegevens worden meegedeeld?

Het eigenlijke doel van ons Platform is een bemiddelingsdienst in de context van een online veilingbemiddeling. Daarom, door het aanvaarden van de AGV van het Platform, stemt u er noodzakelijkerwijs mee in dat u de rol aanneemt van respectievelijk Verkoper, Bieder of Aangewezen Bieder, die het Platform automatisch doorgeeft:

 • wanneer u een Verkoper bent, de overdracht aan alle Gebruikers van informatie waarmee u op het platform kunt worden geïdentificeerd (met uitzondering van documenten aan de hand waarvan enerzijds de juistheid van deze informatie kan worden nagegaan en anderzijds informatie aan de hand waarvan rechtstreeks contact met u kan worden opgenomen);
 • wanneer u een Bieder bent, de weergave van informatie die u identificeert op het Platform vanaf hetzelfde platform;
 • wanneer de veiling is gewonnen door een aangewezen bieder, de overdracht van contactgegevens van de aangewezen bieder aan de verkoper en van de verkoper aan de aangewezen bieder;

  Buiten deze gevallen geeft Load & Pay uw persoonlijke gegevens niet door:

 • in reactie op gerechtelijke of administratieve procedures van welke aard dan ook of op rechtshandhavingsmaatregelen op verzoek van de bevoegde autoriteiten;
 • of aan onze dienstverleners, bijvoorbeeld om ze op te slaan in hostingdiensten van derden, om onze technische ondersteuning te verlenen, enz;
 • of aan onze dienstverleners in het kader van hun opdracht en binnen de strikte grenzen van de informatie die nodig is voor hun opdracht (advocaat, registeraccountant, enz.).


Wij eisen van al deze derden dat zij ten minste de door de CNIL gedefinieerde basisbeveiligingsregels toepassen wat de administratieve, technische en organisatorische aspecten betreft, om uw gedeelde gegevens te beschermen tegen onwettige openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging.

In het bijzonder hebben wij onze onderaannemers zorgvuldig geselecteerd op basis van de veiligheid van de hosting die zij leveren 

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die namens ons werken en die toegang tot sommige van uw persoonsgegevens nodig kunnen hebben om ons ondersteuning te bieden of de technische infrastructuur te beheren die wij nodig hebben om onze diensten te verlenen.

Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven aan de volgende onderaannemers:

 • Amazon Web Services, voor de hosting van ons platform, op servers die zich in de Europese Unie bevinden;
 • RCA, voor het uitschrijven van facturen voor onze makelaarskosten;
 • Onze financiële partners, voor de veilige betaling van onze makelaarskosten (Stripe en CIC Lyonnaise de Banque);
 • Mailchimp, voor de inschrijving op onze verkoopwaarschuwingen.

  Het is mogelijk dat de efficiënte verwerking van uw gegevens door onze onderaannemers in sommige gevallen verwerking buiten de Europese Unie inhoudt. In deze gevallen hebben wij ad hoc contractuele clausules opgenomen, die door de Europese Commissie zijn erkend, om uw gegevens ten minste even goed te beschermen als wanneer zij in Frankrijk zouden worden verwerkt.

Bovendien, als u besluit om uw sociale netwerk accounts te gebruiken om inhoud te delen of om verbinding te maken met onze site, kan deze verbinding de overdracht van bepaalde gegevens naar servers gebruikt door deze diensten, met name in de Verenigde Staten, mogelijk maken. Voor meer informatie, zie hieronder.

4.  Hoe zit het met sociale netwerken?

Om u de meest uitgebreide diensten te kunnen aanbieden, hebben wij u de mogelijkheid geboden om de pagina's die u bezoekt gemakkelijk te delen op uw favoriete sociale netwerken. Het gebruik van de knoppen die toegang geven tot sociale netwerken kan leiden tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen de sociale netwerken en onze site.

Onze site maakt gebruik van "plug-ins" of sociale modules op bepaalde pagina's (knoppen om te delen op sociale netwerken van derden, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn). Wanneer u een pagina van onze site bezoekt die dergelijke sociale modules bevat, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met de servers van de sociale netwerken, die er dan van op de hoogte kunnen worden gebracht dat u de overeenkomstige pagina van onze site hebt bezocht. Indien u de door deze sociale netwerken gepubliceerde of gekende informatie over uw handelingen op onze site wenst te beperken, raden wij u aan de verbinding met uw sociale netwerken te verbreken alvorens onze site te bezoeken.

Om uw privacy te beschermen, hebben wij echter de informatie die op deze manier automatisch wordt doorgegeven, beperkt.

In dit verband:

 • Load & Pay verzamelt alleen het feit dat u bent ingelogd op het sociale netwerk in kwestie;
 • Het sociale netwerk in kwestie verzamelt informatie die wordt gespecificeerd in hun eigen privacybeleid, dat wij u verzoeken te raadplegen en dat u kunt wijzigen in de instellingen van elk sociaal netwerk;
 • Load & Pay is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat door deze sociale netwerken in hun opdracht wordt gemaakt van uw gegevens.


Tot slot delen wij u mee dat de informatie die onder de genoemde voorwaarden aan de verschillende sociale netwerken wordt doorgegeven, door deze bedrijven kan worden doorgegeven en verwerkt via hun servers in verschillende landen over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, overeenkomstig hun eigen privacybeleid, waarvan wij u uitnodigen kennis te nemen.

5.  Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en met inachtneming van de geldende wetgeving 

Met betrekking tot commerciële prospectiegegevens in het geval dat u zich niet voor onze diensten hebt ingeschreven, bewaren wij uw persoonsgegevens in een actieve database gedurende de tijd die nodig is om onze commerciële relatie met u op te volgen, d.w.z. drie jaar vanaf ons laatste contact 

Indien u een account heeft geopend op ons Platform, bewaren wij de persoonsgegevens betreffende de AGV die ons bindt in een actieve database gedurende de tijd die nodig is om onze commerciële relatie met u op te volgen, vervolgens in een tussentijdse database gedurende vijf jaar na het einde van het contract. 

Gegevens die kunnen worden gebruikt om het bewijs van een recht of een overeenkomst te leveren en die moeten worden bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden echter gedurende de bij de geldende wet bepaalde termijn in een tussenarchief bewaard 

Verbindingsgegevens (IP-adres, datum en uur van de verbinding, geraadpleegde pagina's) worden maximaal 12 maanden bewaard.

Na afloop van deze perioden worden zij gearchiveerd, geanonimiseerd of gewist.

6.  Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden in beginsel binnen de Europese Unie opgeslagen. 

Indien de ontvanger van een stroom persoonsgegevens zich buiten de Europese Unie bevindt, of in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt in de zin van de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zal een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en/of enige andere rechtsgrondslag die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en "passende waarborgen" biedt in de zin van de GDPR. 

Met name wat onze onderaannemers Stripe en Mailchimp betreft, zijn op de doorgifte naar de Verenigde Staten de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van toepassing 

7.  Hoe worden uw gegevens beschermd?

De datahost die wij gebruiken, slaat uw informatie op beveiligde servers op. Onze website heeft een SSL-certificaat, dat het "https"-protocol mogelijk maakt om de verbinding tussen de webserver en de browser te beveiligen. Wij gebruiken passende veiligheidsmaatregelen om de bewijsstukken optimaal te beveiligen.

Wij doen altijd ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Vanaf het moment dat wij uw gegevens ontvangen en gedurende de gehele levenscyclus ervan, passen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen toe om de beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen en ongeoorloofde toegang te voorkomen 

8.  Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Als dusdanig, en binnen de beperkingen voorzien in de teksten, geniet u van de mogelijkheid 

 • op een begrijpelijke manier te worden geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt;
 • om toegang tot uw gegevens te vragen;
 • te verzoeken om correctie van uw gegevens indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • om de verwijdering van uw gegevens te verzoeken;
 • bezwaar te maken tegen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen met betrekking tot de gegevens die zijn verzameld op de biedingen en de uitwisselingen tijdens de veilingprocessen;
  instructies te geven over het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
 • uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken, voor zover toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking in kwestie is, d.w.z. in verband met abonnementen op onze nieuwsbrieven.

  U kunt een klacht indienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk.

9.  Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Load & Pay  

 • per e-mail:  info@loadandpay.com
 • of via ons formulier
 • of per post op het volgende adres Load & Pay, 30 avenue Alexandre Flemming, 38300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk.

  Om uw privacy en veiligheid te beschermen en in geval van twijfel, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.

10.  Bijwerkingen van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken om nieuwe praktijken en dienstenaanbiedingen weer te geven. In dat geval wordt de datum van de actualisering van het gegevensbeschermingsbeleid geactualiseerd en wordt de dag vermeld waarop de wijzigingen zijn aangebracht. In het geval van belangrijke wijzigingen, zullen wij een bericht op ons Platform plaatsen om deze wijzigingen aan te kondigen 

11.  Heb je nog vragen?

Indien u algemene vragen heeft over onze diensten, ons Platform of de informatie die wij over u verzamelen, of hoe wij deze gebruiken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@loadandpay.com

Deze versie van ons Load and Pay Platform Privacybeleid is bijgewerkt vanaf 15 oktober 2021.