Home/ AGV

AGV

PREAMBLE


Deze Servicevoorwaarden (hierna: "AGV") zijn van toepassing op de diensten die Load & Pay ("wij") aanbiedt op haar platform, toegankelijk via de website https://loadandpay.com/ of een andere applicatie die wij vervolgens aanbieden.

Load & Pay is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 30 avenue Alexandre Flemming, 38 300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk, en die is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Vienne onder nummer 901 160 994.

De diensten die wij aanbieden zijn wettelijk "veilingbemiddelingsdiensten die op afstand langs elektronische weg worden verricht", zoals bepaald in artikel L. 321-3 van het Franse Wetboek van Koophandel. Wij bieden u deze diensten aan, of u nu een professional bent of een particulier.

Deze diensten bestaan in de terbeschikkingstelling van een via internet toegankelijk platform dat het mogelijk maakt kopers en verkopers van exclusieve voertuigen in een vertrouwenskader bijeen te brengen, d.w.z. oldtimers, voertuigen voor verzamelaars, sportvoertuigen, moderne voertuigen met een exclusieve uitrusting (speciale series, beperkte edities, bijvoorbeeld) en zelfs, in voorkomend geval, reserveonderdelen of autoaccessoires, hierna de "Voertuigen" genoemd.

De gebruikers zijn de enige besluitvormers bij de aankoop en verkoop van voertuigen.

Wij nodigen u uit deze contractuele voorwaarden voor het gebruik van onze diensten ("AGV") aandachtig te lezen. Zij zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten die wij aanbieden via ons Platform (bestaande uit de website inclusief de sub-pagina's en sub-domeinen, onze applicaties voor mobiele apparaten, tablets en andere slimme apparaten, onze applicatieprogramma-interfaces). 

In geval van tegenstrijdige informatie tussen deze Franse versie van onze AGV en de vertaling ervan in andere talen, heeft de Franse versie voorrang.

Aanvaarding en naleving van deze contractuele voorwaarden zijn noodzakelijk om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Wij bieden u ook de mogelijkheid om dit document af te drukken.

Wij nodigen u ook uit om aandachtig het privacybeleid van Load & Pay te lezen dat u ter beschikking wordt gesteld wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten en waarin de manier wordt beschreven waarop uw gegevens worden verwerkt. 

Bovendien verbieden wij, overeenkomstig artikel L. 342-1 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, het downloaden van het geheel of een kwantitatief substantieel deel van ons platform en de daarin opgenomen informatie met behulp van robots of enig ander handmatig of automatisch extractieproces.

1.     SAMENVATTING VAN HET KADER VAN DE DOOR ONS VERLEENDE DIENSTEN


Op ons Platform kunt u aanbieden om exclusieve voertuigen te kopen of te verkopen, d.w.z. oldtimers, klassieke auto's, sportauto's, moderne voertuigen met exclusieve uitrusting (bijv. speciale series, beperkte edities) of zelfs, indien van toepassing, reserveonderdelen of auto-accessoires (de Voertuigen). Verkopers geven een uitgebreide beschrijving van wat zij te koop aanbieden (de "aanbiedingen"). Het plaatsen van een advertentie online is gratis voor de verkoper op voorwaarde dat hij zich ertoe verbindt zijn voertuig tijdens de veilingperiode niet te verkopen.

Gebruikers die verbinding maken met het Platform zijn "Gebruikers" die ofwel de aanbiedingen kunnen raadplegen, ofwel hun advertentie online kunnen zetten (de "Verkopers"), ofwel een bod kunnen uitbrengen om in contact te worden gebracht met een Verkoper (de "Bieders"). Toegang tot ons Platform is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen, of aan rechtspersonen.

Deze AGV zijn van toepassing op alle Gebruikers, met dien verstande dat bepaalde clausules in dit document die specifiek als zodanig zijn aangeduid, alleen van toepassing zijn op Bieders en andere alleen op Verkopers.

Alvorens een aankoopprijs op een Aanbieding te kunnen voorstellen, dienen Bieders toestemming te geven voor betaling per bankkaart voor een bepaald bedrag, overeenkomend met een provisiebepaling van Load & Pay. Tijdens een veilingproces zal alleen de Bieder met het hoogste financiële voorstel voor de Aanbieding na maximaal 7 kalenderdagen (en mits de overeengekomen minimumprijs is bereikt of overschreden) – - de "Geselecteerde Bieder" genoemd - daadwerkelijk gedebiteerd worden voor het betreffende bedrag, waarbij de betalingsautorisaties van de andere Bieders niet door Load & Pay geactiveerd worden.

Load & Pay zal voor dit doel gebruik maken van een externe betalingsdienstaanbieder, wiens gebruik wordt geregeld door zijn eigen voorwaarden en privacybeleid.

Verkopers zijn verantwoordelijk voor de aanbiedingen die ze doen. Hoewel wij regels hebben opgesteld om vertrouwen tussen Bieders en Verkopers op te bouwen, hebben wij geen controle over, en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor, de kwaliteit, veiligheid, wettigheid of nauwkeurigheid van de Biedingen. Als exploitant van het platform treedt Load & Pay slechts op als tussenpersoon door haar diensten aan te bieden om mensen met elkaar in contact te brengen.

Na betaling van het saldo van de voor deze introductiedienst overeengekomen commissie, krijgt de Geselecteerde Bieder van Load & Pay de contactgegevens van de Verkoper.

In aansluiting hierop is het aan de Verkoper en de Geselecteerde Bieder om een koopovereenkomst ("Koopcontract") te sluiten voor het door het Platform voorgestelde financiële bedrag, d.w.z. het bedrag van het bod min het totaalbedrag van de eerder betaalde commissie, met dien verstande dat bijkomende kosten kunnen worden aangerekend opdat de Geselecteerde Bieder het Voertuig in bezit zou kunnen nemen (kosten verbonden aan invoerformaliteiten, homologatie van het voertuig, transportkosten, diverse belastingen met inbegrip van ecologische malus, etc.).

Load & Pay is geen partij bij deze Verkoopovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de verkopers als de bieders om te goeder trouw over de verkoopovereenkomst te onderhandelen en zorgvuldig aandacht te besteden aan het volgende:

 • alle bepalingen van het verkoopcontract, alsmede de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, ongeacht of de overeenkomst gesloten is tussen twee consumenten (toepassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek), een consument en een handelaar (toepassing van de regels van het consumentenrecht, indien van toepassing, met name indien de handelaar een Verkoper is) of tussen twee handelaars (toepassing van de regels van het Wetboek van Koophandel);
 • alle extra kosten die eventueel van toepassing zijn (kosten in verband met invoerformaliteiten, homologatie van het voertuig, transportkosten, diverse belastingen, met inbegrip van de ecologische boete, enz.).


2.     RAADPLEGING VAN HET "LOAD & PAY"-PLATFORM 


De eenvoudige raadpleging van het Platform door een Gebruiker is gratis en kan worden gedaan zonder een account aan te maken op het Platform.

Dergelijk gebruik moet echter in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en met de rechten van Load & Pay, met inbegrip van haar intellectuele eigendomsrechten. Zo verbieden wij, in overeenstemming met artikel L. 342-1 van de Franse wet op het intellectuele eigendom, het downloaden van het geheel of een kwantitatief substantieel deel van ons platform en de daarin opgenomen informatie met behulp van robots of enig ander handmatig of automatisch extractieproces.

Het is de Gebruikers eveneens ten strengste verboden om informatie, reclame, document, foto of, in het algemeen, om het even welke verwijzing naar de op het Platform gepresenteerde Offertes die geen Offerte is waarvoor zij zelf Verkoper zijn, te reproduceren of te hergebruiken.

3.     REGISTRATIE OP HET "LOAD & PAY"-PLATFORM 


3.a.     Toegang tot het platform 

Om toegang te krijgen tot het Platform, moet u beschikken over de juiste hardware (computer, smartphone, tablet, enz.), een internetverbinding en, indien van toepassing, de nodige software. De gebruikte communicatieprotocollen zijn die welke op het Internet worden gebruikt. De toegang tot het Platform zelf is gratis, maar de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk, zoals de kosten in verband met het gebruik van communicatietechnologie op afstand, zijn voor rekening van u, overeenkomstig de door uw toegangsprovider en uw telefoonmaatschappij vastgestelde voorwaarden.

De Site is geoptimaliseerd voor de volgende browsers in hun laatste versie of, in het slechtste geval, in een van de laatste twee eerdere versies:

 • Safari (Apple);
 • Chrome (Google);
 • Mozilla (Firefox).


Helaas kunnen wij geen toegang tot of gebruik van het Platform of de daarop aangeboden diensten garanderen vanaf andere versies of browsers.

3.b.    Maak een account aan op de Load & Pay website

Om gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door het Platform, zoals matchmaking diensten, moet u een account aanmaken op het Platform.

Deze rekening kan worden gebruikt als Verkoper of als Bieder, aangezien dezelfde Gebruiker zowel Verkoper van een bepaalde Aanbieding als Bieder kan zijn. Afhankelijk van het gebruik van de door de Gebruiker gekozen rekening, kan door Load & Pay via het Platform om verschillende aanvullende gegevens worden gevraagd.

U kunt alle informatie over het doel, het kader en de beveiliging van deze informatie vinden in het Privacybeleid.

Uiteindelijk, wanneer u uw online account aanmaakt op het Platform, zullen wij u ook de mogelijkheid bieden, indien u dit wenst, om de accounts die u mogelijk heeft op verschillende sociale netwerkplatformen (Facebook, LinkedIn, enz.) te gebruiken om in te loggen en uw informatie vooraf in te vullen. In het algemeen raden wij u echter aan zich bewust te zijn van de gevolgen van het kiezen van een derde leverancier, zowel wat betreft de beveiliging van uw gegevens als het hosten van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie (zie ons "Privacybeleid" dat via deze link toegankelijk is voor meer details over deze kwesties).

In alle gevallen verbindt u zich ertoe informatie te verstrekken (voornaam, achternaam, e-mail, land van verblijf, enz:)

 • up to date, volledig, compleet en waarheidsgetrouw. U mag geen valse informatie gebruiken of u voordoen als een andere persoon of bedrijf via uw account. U moet deze informatie te allen tijde actueel houden;
 • die de realiteit van het te koop aangeboden Voertuig volledig weergeeft in de context van de door de Verkoper verstrekte informatie;
 • die voldoen aan de voorschriften in artikel 3 sexies hieronder met betrekking tot online-inhoud.

  Bij het aanmaken van uw account, en in het geval dat wij u aanbieden om een gebruikersnaam / bijnaam te kiezen, is het uw verantwoordelijkheid om er een te kiezen die niet beledigend, vulgair, in strijd met de toepasselijke regelgeving, zoals intellectuele eigendom, of in strijd met deze AGV is of kan worden beschouwd. U mag geen gebruikersnaam aannemen die inbreuk maakt op een gedeponeerd handelsmerk, een bedrijfsnaam of enig ander direct of indirect identificeerbaar gegeven. Wij behouden ons het recht voor te weigeren de account aan te maken of u achteraf te vragen uw gebruikersnaam te wijzigen.


De toegang tot uw online-account zal mogelijk zijn door middel van een identificatiecode (uw e-mailadres) die gekoppeld is aan een wachtwoord dat u tijdens de registratieprocedure moet kiezen en dat moet voldoen aan de veiligheidsregels (complexiteit, lengte, enz.) die op dat moment op het scherm worden aangegeven. Daarom is het voor de veiligheid van uw gegevens van essentieel belang dat u een complex wachtwoord kiest en dat u het vertrouwelijk houdt.

Dit wachtwoord moet strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn en mag niet aan derden worden meegedeeld of met hen worden gedeeld. In dit verband herinneren wij u eraan dat het hergebruik van hetzelfde wachtwoord voor verschillende sites of diensten de risico's van identiteitsdiefstal verveelvoudigt, aangezien het gebrek aan veiligheid op één site de veiligheid van alle andere sites die de strengste veiligheidsregels toepassen, kan aantasten (credential stuffing).

Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bij derden bekend kan zijn, verzoeken wij u onmiddellijk een reset aan te vragen via de login-interface om uw eerdere toegang tot het platform ongeldig te maken.

Registratie op het Platform is voor onbepaalde tijd. Deze AGV zijn op u van toepassing voor de duur van uw gebruik van een van de diensten en a fortiori tot de sluiting van uw klantenrekening.

U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van reden verzoeken om uw online klantenrekening te sluiten, zolang u niet betrokken bent bij een lopend veilingproces, hetzij als Verkoper, hetzij als Bieder. In dat geval wordt de rekening pas afgesloten na volledige betaling van de provisie voor de aansluiting.

In geval van langdurige inactiviteit van uw account, en in geval van afwezigheid van deelname aan een veiling op een Aanbieding, kunnen wij u benaderen om te zien of u uw account wenst te sluiten. 

3.c.     Uw account als verkoper beheren

Het plaatsen van een Bod op het Platform is kosteloos voor de Verkoper, op voorwaarde dat hij zich ertoe verbindt het Voertuig in kwestie niet te verkopen tijdens de veilingperiode. Elke verkoop in strijd met deze regel verplicht de Verkoper aan Load & Pay als boetebeding een forfaitaire som van EUR 1.000,- exclusief belasting verschuldigd te zijn, tenzij hij ten genoegen van Load & Pay een reden opgeeft, welke deze verkoop rechtvaardigt.

Om uw account als Verkoper te beheren, dient u de door het Platform aangegeven informatie te verstrekken en in het bijzonder

 • Indien u een consument bent, een kopie van een officieel identiteitsbewijs en het inschrijvingsbewijs van het Voertuig waarop de Aanbieding betrekking heeft;
 • Als u een beroepsbeoefenaar bent, zijn deze documenten het bewijs van inschrijving van uw bedrijf (KBIS in Frankrijk), uw bedrijfsnaam, uw inschrijvingsnummer in het handelsregister of uw intracommunautaire BTW-nummer voor entiteiten die daarover beschikken.

  Op dezelfde manier veronderstelt het plaatsen van de advertentie betreffende uw Voertuig op ons Platform noodzakelijkerwijs dat u het zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (gedetailleerde, waarheidsgetrouwe, volledige en precieze beschrijving van het Voertuig waarop de Aanbieding betrekking heeft en zijn staat van slijtage), in het bijzonder door alle foto's te verstrekken die door het Platform worden gevraagd. Dergelijke foto's moeten duidelijk zijn en een nauwkeurige weergave bieden van de huidige staat (met inbegrip van eventuele gebreken of onvolkomenheden), de kenmerken en andere details van het betrokken voertuig. U dient het Aanbod zoals het online verschijnt op het Platform te controleren en zich ervan te vergewissen dat het in elk opzicht overeenstemt met de meest recente situatie.


Wanneer je een Aanbieding beschikbaar stelt op het Platform, moet je aangeven of je het Platform gebruikt als een professional of als een consument. Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op de sancties die u kunt oplopen indien u beroepsmatig handelt terwijl u zich voordoet als consument, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 132-2 van het wetboek van consumentenrecht (twee jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro, of zelfs een percentage van de gemiddelde jaaromzet).

U bent een Professionele Gebruiker indien u met het Platform interageert in de context van uw commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit. Elke activiteit van een volume of hoeveelheid groter dan het standaardgebruik van het Platform door een consument kan worden verondersteld te zijn verricht op professionele basis. Bovendien kan Load & Pay op elk moment aan elke Gebruiker vragen om zijn kwalificatie als consument op het Platform te rechtvaardigen, die elke bruikbare rechtvaardiging binnen de aangegeven tijd moet leveren. In alle gevallen behoudt Load & Pay zich het recht voor om deze kwalificatie automatisch op de Gebruiker toe te passen.

Het is ook absoluut noodzakelijk dat u in de Aanbieding aangeeft:

 • De reserve prijs. Deze prijs, die u zelf dient vast te stellen, dient rekening te houden met het bedrag van de Load & Pay commissie zoals aangegeven op het Platform;
 • Indien van toepassing en indien u ze kent, alle kosten in verband met de verkoop van uw Voertuig (leveringskosten en eventuele verzendingskosten, diverse taksen waaronder BTW of ecologische malus, enz;
 • Het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht dat u in de latere verkoopovereenkomst met de geselecteerde bieder zou voorstellen;
 • Het al dan niet bestaan van de wettelijke garantie van conformiteit van de goederen (vermeld in de artikelen L. 217-4 en volgende en de toepassing van de bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de garantie van de gebreken van het verkochte goed) die u zou voorstellen in de latere verkoopovereenkomst met de Geselecteerde Bieder;
 • En meer in het algemeen, alle andere voorwaarden in verband met de Aanbieding, alsmede alle informatie die volgens de voorschriften beschikbaar moet worden gesteld.

  Load & Pay herinnert u eraan dat u als Verkoper, of u nu een individuele Verkoper bent of een professionele Verkoper, zich persoonlijk verbindt tot het respecteren van de toepasselijke fiscale en commerciële wetgeving. In het bijzonder, indien u een professionele verkoper bent, is het uw verantwoordelijkheid om uw sociale en fiscale aangifteverplichtingen ten aanzien van de Gekozen Bieder na te komen, om, indien nodig, de reglementering inzake afval van elektronische en elektrische apparatuur na te leven, evenals de conformiteitsgarantie, de commerciële garanties of om een gratis factuur op te stellen overeenkomstig de wettelijke vereisten ten voordele van de Gekozen Bieder


In het bijzonder stemt u ermee in dat u alle noodzakelijke rechten heeft (zonder inbreuk te maken op rechten van derden of toepasselijke regelgeving) op de toekomstige verkoop van uw Voertuig op het moment dat het Aanbod wordt gedaan en tot de toekomstige verkoop van uw Voertuig onder de daaropvolgende Verkoopovereenkomst.

Load and Pay behoudt zich het recht voor te weigeren de aanbiedingen online te zetten indien zij objectieve redenen of een samenhangend geheel van bewijsstukken heeft op grond waarvan zij kan vaststellen dat:

 • Het is niet mogelijk om met zekerheid de realiteit van het Aanbod, de overeenstemming ervan met de AGV of de wettigheid ervan na te gaan;
 • De aangegeven minimumprijs is niet in overeenstemming met de gebruikelijke marktprijs in een dergelijke omgeving;
 • Het Voertuig in kwestie komt niet overeen met de redactionele lijn van het Platform of voldoet niet aan de door het Platform gestelde criteria.


  3.d.    Uw account als bieder beheren

Wanneer u uw account als Bieder beheert, moet u de door het Platform aangegeven informatie verstrekken, met inbegrip van een kopie van een officieel identiteitsbewijs.

U kunt ons Platform gebruiken om te communiceren met een Verkoper. U dient zich bij dergelijk gebruik echter wel aan deze AGV te houden en mag bijvoorbeeld geen ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam versturen, andere Gebruikers beledigen, lastigvallen of discrimineren, of informatie uitwisselen om de contactgegevens van de Verkoper te verkrijgen, of enig ander gedrag dat tot doel of gevolg heeft een Verkoopovereenkomst met een Gebruiker aan te gaan zonder de commissie van Load and Pay te betalen 

Als bieder en op de datum dat u uw bod uitbrengt, verbindt u zich ertoe om:

 • om het bedrag te betalen dat u bij deze gelegenheid opgeeft;
 • en om de betalingen te honoreren die vervolgens in de verkoopovereenkomst zouden worden voorzien.

  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u extra kosten moet betalen om het Voertuig in bezit te kunnen nemen (kosten in verband met invoerformaliteiten, homologatie van het voertuig, transportkosten, diverse taksen waaronder ecologische malus, enz.) Meer informatie vindt u op de speciale pagina's van het Platform.


3.e.     Specificiteit van het aanmaken van een bedrijfsaccount op het Load & Pay-platform

Bij het aanmaken van een account die op professionele basis wordt beheerd, verbindt de natuurlijke persoon die de gegevens heeft ingevuld ("de Gebruiker") en die deze AGV aanvaardt, zich er persoonlijk toe om over alle bevoegdheden en autorisaties te beschikken die nodig zijn om de rechtspersoon die hij in het inschrijvingsformulier, in de rubriek "uw persoonlijke gegevens" aanwijst, geldig te verbinden en, meer in het algemeen, voor alle informatie die hij ons meedeelt met betrekking tot deze rechtspersoon ("de Onderneming" of "u").

De Gebruiker erkent hierbij dat hij/zij het Bedrijf (u) rechtsgeldig kan binden met betrekking tot alle handelingen die de Gebruiker verricht via het Platform en, meer in het algemeen, wanneer hij/zij in contact staat met ons.

Het Bedrijf (u) erkent eveneens dat de Gebruiker haar rechtsgeldig kan binden met betrekking tot alle handelingen die zij verricht via het Platform en, meer in het algemeen, wanneer zij zich in een relatie met haar bevindt.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen die wij in de toekomst zullen voorstellen, kunt u het gebruik van alle of een deel van de Diensten delegeren aan andere natuurlijke personen die u vertegenwoordigen, indien nodig door hen verschillende machtigingen te geven, afhankelijk van de functionaliteiten waartoe zij toegang moeten krijgen. Indien deze delegatie wordt geactiveerd en operationeel is, verbindt u zich ertoe dat deze personen over het nodige gezag en de nodige bevoegdheden beschikken om u rechtsgeldig te verbinden en dat u rechtstreeks verantwoordelijk bent voor alle verrichtingen die zij uitvoeren.

Deze AGV zijn afdwingbaar jegens al deze personen, alsmede jegens de Gebruiker. U verbindt zich er derhalve toe hen uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van de regels waartoe zij zich verbinden en u staat voor hen in.

Bij de registratie moet de Gebruiker een geldig e-mailadres opgeven. Wij vestigen uw aandacht op het belang van het gebruik van een zo veilig mogelijk berichtensysteem, en in het bijzonder van een systeem dat de vertrouwelijkheid van de berichten die erdoor worden verzonden, zo goed mogelijk eerbiedigt. In dit opzicht wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de keuze door de Gebruiker van een onbetrouwbaar berichtensysteem of een systeem dat de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie niet respecteert of dat niet onder uw directe controle staat.

3.f.      De diensten die wij aanbieden 

Via het Platform bieden wij u diensten aan waarbij mensen via veilingen met elkaar in contact worden gebracht om Voertuigen te kopen of te verkopen.

In ons voortdurende streven om ons platform te ontwikkelen en u steeds meer innoverende diensten aan te bieden, zullen wij u in de komende weken en maanden een breder scala van diensten kunnen aanbieden. Deze diensten kunnen dan onderworpen zijn aan bijzondere contractuele voorwaarden die afwijken van deze AGV. De essentiële kenmerken van elk van deze specifieke diensten zullen worden beschreven op het Platform en wij nodigen u uit deze zorgvuldig te lezen alvorens u zich abonneert.

Als Bieder of Verkoper op ons Platform, en zoals aangegeven in uw registratieformulier, kunnen wij u informeren over ons nieuws of de laatste ontwikkelingen op ons Platform via de contactgegevens die u hebt verstrekt 

U hebt ook de mogelijkheid om u te abonneren op onze waarschuwingen om u te informeren over nieuwe aanbiedingen op het Platform die voor u van belang kunnen zijn.

U kunt ook een bepaald aantal van onze inhouden gratis raadplegen, als Gebruiker, en zonder dat u een klantenaccount hoeft aan te maken, waarvan het aantal in de loop van de tijd kan variëren.

Voor andere diensten, en met name de deelname aan veilingen of het uitbrengen van een bod, moet een klantenrekening worden aangemaakt, zoals hierboven beschreven, en moet u ons bepaalde informatie over uzelf verstrekken (e-mail, wachtwoord, hoedanigheid van particulier of beroepsbeoefenaar, enz.)

Ons Platform is mogelijk niet beschikbaar voor Gebruikers die in bepaalde landen wonen. Dit geldt ook voor landen waar onze externe betalingsproviders niet worden ondersteund 

3.g.    De inhoud die u als Gebruiker online zet

Als onderdeel van uw gebruik van het Platform, kan u gevraagd worden om inhoud online te zetten (vragen gesteld als Bieder, beschrijving van het Voertuig als Verkoper, antwoorden op vragen van Bieders, berichten, etc.).

In dit verband bent u verantwoordelijk voor deze inhoud en de regels die daarop van toepassing zouden zijn. In het bijzonder verbindt u zich ertoe eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de ter beschikking gestelde inhoud, of van alle beeld- of eigendomsrechten, en geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Om ons in staat te stellen uw inhoud te reproduceren op ons Platform, moet u ons een licentie verlenen om dit te doen, met dien verstande dat u de volledige eigenaar blijft van deze inhoud. Hierbij verleent u ons een gratis, niet-exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om uw inhoud op ons Platform aan het publiek te communiceren, waaronder begrepen:

 • de rechten om de genoemde inhoud te reproduceren en te vertegenwoordigen, inclusief voor promotionele doeleinden op het Platform, maar ook op de media en sociale netwerken gebruikt voor de promotie van het Platform, indien van toepassing;
 • het recht om uw inhoud te vertalen, indien nodig, in de talen van andere Gebruikers.

  Wij hebben op het Platform voorzien in interactie (vragen/antwoorden, enz.) tussen Gebruikers, waardoor zij de mogelijkheid hebben alle informatie te verkrijgen die nodig is voor hun geïnformeerde biedingen en aldus vertrouwen tussen Gebruikers op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde inhoud informatief blijft en niemand schade berokkent, stemt u ermee in de volgende regels na te leven. Dus, je moet niet publiceren:
 • opzettelijk valse, onjuiste of misleidende inhoud;
 • inhoud met een racistisch, xenofoob, antisemitisch, homofoob, negationistisch, pornografisch, pedofiel of kinderpornografisch karakter, of inhoud die de menselijke waardigheid aantast;
 • inhoud die aanzet tot geweld, pesterijen, zelfmoord, terrorisme of het gebruik, de vervaardiging of de verspreiding van illegale stoffen, of die aanzet tot het plegen van misdaden of wanbedrijven of deze verheerlijkt, in het bijzonder misdaden tegen de menselijkheid;
 • beledigende of lasterlijke inhoud, of inhoud die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, het imago of persoonlijkheidsrechten van derden;
 • string-inhoud, of spam;
 • inhoud die een negatief effect kan hebben op de reputatie of goodwill van Load & Pay en onze filialen en/of bestuurders;
 • persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, enz.) van andere personen, zoals andere Gebruikers of derden.

  Gebruikers kunnen contact opnemen met Load & Pay om inhoud die niet voldoet aan deze regels te verwijderen of te wijzigen via info@loadandpay.com.


3.h.    Veilingprocedures

De startprijs van de verkoop wordt bepaald door Load & Pay.

Alvorens een aankoopprijs op een Aanbieding te kunnen voorstellen, dienen Bieders toestemming te geven voor betaling per bankkaart voor een bepaald bedrag, overeenkomend met een provisiebepaling van Load & Pay 

Aan het einde van de op het Platform aangegeven tijd voor het bieden op een Bod, zal de Bieder met het hoogste financiële bod op het Bod (en onder voorbehoud dat de overeengekomen minimumprijs wordt bereikt of overschreden) – worden aangewezen als de "Geselecteerde Bieder".

Indien de door de Verkoper als "Minimum Prijs" aangegeven prijs in de veiling niet is bereikt, wordt geen Geselecteerde Bieder aangewezen.

Commissievergoedingen zullen niet worden aangerekend aan andere bieders dan de Geselecteerde Bieder.

De geselecteerde bieder zal het saldo van de commissie per bankoverschrijving moeten betalen, naast de provisie voor commissiekosten die bij de inschrijving voor de veiling is vastgesteld. Load & Pay zal een factuur uitschrijven voor de overeengekomen commissie.

Na betaling van het saldo van de voor deze introductiedienst overeengekomen commissie, krijgt de Geselecteerde Bieder van Load & Pay de contactgegevens van de Verkoper.

Na deze verbinding is het aan de Verkoper en de Geselecteerde Bieder om een contract te sluiten ("Koopcontract") voor het financiële bedrag dat door het Platform wordt aangeboden.  Aangezien de dienstverlening van Load & Pay een matchmaking service is tussen koper en verkoper, zal de matchmaking vergoeding van Load & Pay ook verschuldigd zijn indien de Koopovereenkomst uiteindelijk niet tot stand komt.

Load & Pay kan, indien nodig, een lijst van potentiële partners voorstellen die nuttig zijn voor de voltooiing van de transactie (vervoerders, specialisten in de goedkeuring van voertuigen buiten de EU, ...), wetende dat Load & Pay geen partij is bij de Verkoopovereenkomst.

Het is dus aan de Verkopers en de Bieders om te goeder trouw te onderhandelen over de Verkoopovereenkomst en om aandachtig alle bepalingen van de Verkoopovereenkomst en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, ongeacht of de overeenkomst gesloten wordt tussen twee consumenten (toepassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek), een consument en een handelaar (toepassing van de regels van het consumentenrecht, indien van toepassing, vooral als de handelaar een Verkoper is) of tussen twee handelaars (toepassing van de regels van het Wetboek van Koophandel).

Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat het veilingproces niet in overeenstemming is met deze AGV, niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving of op een later tijdstip ernstig zou kunnen worden aangevochten (bv. duidelijke fout van de Bieder), behouden wij ons het recht voor om het veilingproces op een Bod te annuleren of uit te stellen of zelfs om een Bod van het Platform te verwijderen

3.i.      Herroepingsrecht

Wat onze online diensten betreft, is de herroepingstermijn van veertien (14) dagen van toepassing tot de aanvang van de dienst indien u om de onmiddellijke uitvoering ervan verzoekt, overeenkomstig artikel L. 221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht. U stemt er echter uitdrukkelijk mee in dat het uitbrengen van een bod als de onmiddellijke uitvoering van de dienst wordt beschouwd en dat vanaf dat moment het herroepingsrecht niet meer van toepassing is.

Met betrekking tot verkoopovereenkomsten tussen de Verkoper en de aangewezen Bieder waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, delen wij u mee dat het bestaan van het herroepingsrecht, dat alleen geldt voor verkoop op afstand, afhankelijk is van de kwaliteit van de Verkoper. Indien de verkoper een particulier is die niet als beroepsbeoefenaar verkoopt, is op de verkoop geen herroepingsrecht van toepassing.

4.     DUUR - BEËINDIGING 


In de context van het gebruik van het Platform, is de overeenkomst die tussen Load & Pay en u op basis van deze AGV wordt gesloten voor onbepaalde tijd en zijn deze AGV op u van toepassing voor de duur van uw gebruik van een van de functies van het Platform en a fortiori tot de sluiting van uw gebruikersaccount.

U mag het gebruik van het Platform en onze diensten op elk ogenblik stopzetten door de overeenkomst te beëindigen, maar deze AGV blijven van toepassing op veilingen die aan de gang zijn vóór dergelijke beëindiging.

Deze AGV zullen van toepassing blijven op uw gebruik van het Platform tot het einde van de opzegtermijn of uw gebruik van het Platform of onze diensten indien dit doorgaat na het einde van de opzegtermijn.

Evenzo kan Load & Pay de overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, opzeggen. In geval van schending door de gebruiker van deze AGV of indien wij wettelijk verplicht zijn onze diensten aan u te beperken, kan Load & Pay het contract beëindigen zonder opzegtermijn en zonder tot enige schadevergoeding aanleiding te geven.

5.     FINANCIËLE VOORWAARDEN 


Wij vragen een commissie voor uw gebruik van onze diensten. Het bedrag van de verwachte commissie wordt door de Bieders betaald. Het bedrag wordt op het Platform aangegeven en vóór elke veilingprocedure in herinnering gebracht.

De provisie, evenals het tarief voor eventuele bijkomende diensten, wordt gespecificeerd in euro, inclusief alle taksen, en eventuele bankkosten zijn voor uw rekening. Het toegepaste tarief komt overeen met de bij het begin van de veiling aangegeven prijs, tenzij er een duidelijke fout in de weergave is geslopen.

U verbindt zich ertoe in het bezit te zijn van alle nodige toelatingen om de gekozen betalingsmethode te gebruiken.

Van onze kant verbinden wij ons ertoe de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die in het kader van de online betaling online worden doorgegeven. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van toonaangevende leveranciers van betalingsdiensten die beproefde beveiligingsoplossingen gebruiken (SSL/TLS, 3D Secure, enz.). In dit geval gebruiken wij onze betalingsdienstaanbieder partner Stripe voor creditcardbetalingen. De betalingsgegevens die u in het onlinegedeelte van de dienstverlener verstrekt, worden nooit aan ons doorgegeven.

Op het gebruik van de diensten van Stripe zijn de eigen voorwaarden en het eigen privacybeleid van toepassing, en wij raden u aan deze door te nemen. 

Indien de diensten onbetaald blijven na het verstrijken van een termijn van tien (10) dagen na de datum van de bestelling of na kennisgeving van de afwijzing van de bankbetaling, zullen wij, zonder voorafgaande kennisgeving, boetes toepassen gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met de eventuele incassokosten.

In het algemeen behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van een dienst op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de dienst.

6.     VERANTWOORDELIJKHEID


6.a.     Uw verantwoordelijkheid

In het algemeen bent u alleen verantwoordelijk:

 • de goede werking van uw apparatuur en uw internettoegang;
 • voor alle schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door inhoud die u op het Platform hebt geplaatst;
 • inhoud die u publiceert op het Platform, ongeacht de aard (naam, voornaam, diverse informatie, enz.), inhoud of herkomst (downloaden, publicatie, transmissie of verstrekking, enz.);
 • de waarheidsgetrouwheid, integriteit, volledigheid en actualiteit van de informatie die u verstrekt voor de uitvoering van de diensten.

  Door gebruik te maken van ons Online Platform, bent u verplicht zich te houden aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving betreffende online veilingbemiddeling.


Wat de diensten betreft die eventueel gratis ter beschikking worden gesteld, is bovendien alleen een redelijke raadpleging en/of gebruik van deze diensten toegestaan door deze AGV. Wij behouden ons dan ook het recht voor de toegang tot bepaalde diensten te beperken of zelfs te blokkeren indien het gebruiksvolume van een enkele klantenrekening abnormaal wordt. Dit zal ook het geval zijn als we vaststellen dat dezelfde Gebruiker meerdere accounts opent op het Platform.

Het gebruik van onze diensten in het algemeen, en uw klantenaccount op het Platform in het bijzonder, mag daarom niet worden misbruikt en bijvoorbeeld leiden tot het plaatsen van onwettige inhoud of verklaringen.

Meer in het algemeen verbindt u zich ertoe de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven en verbindt u zich ertoe het volgende niet te doen (niet-limitatieve lijst):

 • zich voordoen als een ander persoon;
 • om de bovenstaande beperkingen te omzeilen door verschillende cliëntenrekeningen te openen;
 • de toegang tot de Site en/of de goede werking van de Site op enigerlei wijze te belemmeren of trachten te belemmeren;
 • om reverse engineering uit te voeren, om zich een kopie van de broncode van het Platform toe te eigenen, om malware of enige andere software of technisch hulpmiddel te introduceren of trachten te introduceren die het Platform kan beschadigen, ontoegankelijk kan maken of om enige technische of organisatorische beschermingsmaatregel die is geïmplementeerd te omzeilen;
 • wanneer u een Bod aanbiedt als Verkoper, om op te treden als Bieder op dat Bod en erop te bieden, of om uw medewerkers ertoe aan te zetten hetzelfde te doen; als Bieder of als Verkoper, om rechtstreeks contact op te nemen met andere Bieders of Verkopers of derden om buiten het Platform een koopovereenkomst aan te gaan voor Kavelaanbiedingen die op ons Platform worden aangeboden.


Er zij aan herinnerd dat het zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot of verblijven in een computersysteem, het hinderen of verstoren van de werking van een dergelijk systeem of het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbare feiten vormen waarop strafrechtelijke sancties staan 

6.b.    De gevolgen van niet-naleving van de AGV

In het geval van een inbreuk op een van de verplichtingen die in deze AGV zijn uiteengezet, behouden wij ons het recht voor om:

 • om uw toegang tot alle of een deel van de diensten die wij aanbieden of de functionaliteiten van het Platform te blokkeren of te beperken, of zelfs om de toegang tot uw klantenaccount of tot alle accounts waarmee wij u objectief in verband kunnen brengen, tijdelijk of permanent te verwijderen, zonder enige vergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving;
 • om elke verdere registratie, direct of indirect, te blokkeren;
 • dat wij niet in staat zijn onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld indien de verstrekte informatie onjuist is.

  Wij kunnen ook vergoeding vorderen van de schade die wij door dit gedrag hebben geleden.

Bovendien moet u ons in geval van een klacht of een vordering van een derde of een andere Gebruiker, die aan ons gericht is en die te wijten is aan informatie of gegevens die van u afkomstig zijn, of aan uw gedrag, onmiddellijk alle verklaringen en bewijsstukken overhandigen en ons, alsook derden wier rechten u mogelijk geschonden hebt, in alle gevallen antwoorden op de eventuele schade en op de mogelijke gevolgen van uw handelingen met betrekking tot de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van die welke strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengen. Wij behouden ons het recht voor om in dit geval dezelfde blokkering, beperkingen en restricties toe te passen als die welke hierboven zijn uiteengezet.

6.c.     Onze verantwoordelijkheid 

Verkopers zijn verantwoordelijk voor de aanbiedingen die ze doen. Hoewel wij regels hebben opgesteld om vertrouwen tussen Bieders en Verkopers op te bouwen, hebben wij geen controle over, en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor, de kwaliteit, veiligheid, wettigheid of nauwkeurigheid van de Biedingen. Als exploitant van het platform treedt Load & Pay slechts op als tussenpersoon door haar diensten aan te bieden om mensen met elkaar in contact te brengen.

Met betrekking tot de documenten die u ons in het kader van onze dienstverlening zou moeten toezenden, aanvaarden wij alleen kopieën en in geen geval originelen. Indien u ons desondanks originele documenten toezendt, doet u dit op eigen risico en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze documenten 

Wij stellen alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om de kwaliteit van de toegang tot en de constante beschikbaarheid van het Platform te verzekeren, maar zijn hiertoe niet verplicht. Wij behouden ons bijgevolg het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te onderbreken of tijdelijk op te schorten, met name met het oog op onderhoud of in geval van overmacht, zonder dat de onderbreking recht geeft op enige schadevergoeding.

Voor zover toegestaan door dwingende wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van onze diensten. Evenzo kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • elke storing van het netwerk of de servers of elke andere gebeurtenis buiten redelijke controle die de toegang verhindert of verslechtert, evenals elementen buiten onze controle en elke schade die kan worden geleden door uw technische omgeving en in het bijzonder uw computers, software, netwerkapparatuur en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform of onze diensten;
 • annulering of uitstel van een veilingsessie op het Platform;
 • de raming van de waarde of de aanbeveling van reserveprijzen die wij zouden kunnen voorstellen, voor de juistheid waarvan wij in geen geval instaan;
 • eventuele fouten als gevolg van de vertaling van de inhoud;
 • de conformiteit met de regelgeving of de afwezigheid van inbreuk op de rechten van derden van de inhoud die door de Gebruiker wordt doorgegeven;
 • elk gebruik door een andere Gebruiker van informatie over u gepubliceerd of beschikbaar via het Platform;
 • elk frauduleus gebruik van het Platform;
 • het feit of de Aangewezen Bieder en de Verkoper al dan niet een Verkoopsovereenkomst hebben gesloten en/of dit Contract al dan niet correct werd uitgevoerd;
 • de voorwaarden voor de levering of niet-levering van het ingeschreven voertuig;
 • eventuele bijkomende kosten die op de geselecteerde bieder van toepassing kunnen zijn om het voertuig in bezit te nemen (kosten in verband met invoerformaliteiten, homologatie van het voertuig, transportkosten, diverse belastingen met inbegrip van milieubelasting, enz.)

  Op de datum van redactie van deze versie van de AGV, zijn onze activiteiten gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HISCOX, onder de contractreferentie HA PRC0255118, die van toepassing is op alle activiteiten die door het bedrijf op Frans en Europees grondgebied worden uitgevoerd.


7.     BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Als onderdeel van de diensten die wij verlenen, kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Met betrekking tot Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) en Wet nr. 78/17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, bekend als de "Wet Bescherming Persoonsgegevens", is Load & Pay verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens 

De doeleinden, de soorten verzamelde informatie, de bewaartermijnen, uw rechten op informatie en het hoge niveau van beveiliging dat wij gebruiken om uw gegevens te beschermen, worden meer in detail beschreven in de " Privacybeleid ». Wij nodigen u uit het te lezen, u zult er alle informatie vinden die u nodig hebt.

8.     HYPERLINKS


Het Platform bevat informatie die wordt verstrekt door externe sites of links naar andere websites die wij niet hebben ontwikkeld of beheren. Evenmin controleren wij de redelijkheid of de actualiteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze sites. Het is dus aan u om deze informatie met discretie te gebruiken, met dien verstande dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud ervan.

9.     INTELLECTUELE EIGENDOM


De gehele inhoud van de website (afbeeldingen, teksten, video's, databanken, enz.) valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, enz.).

Alle elementen van het Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, teksten, gegevens, tekeningen, grafieken, foto's, animaties, geluiden, computercodes, arrangementen, assemblages van alle of een deel van een element van het Platform met inbegrip van downloadbare documenten, zijn en blijven onze eigendom, die van de Verkopers met betrekking tot de gegevens en inhoud van hun Voertuigen of die van onze rechtverkrijgenden. Het ontwerp, de vorm en de inhoud van het Platform zijn onze exclusieve eigendom.

Wij geven u enkel toestemming om de inhoud van ons Platform te bekijken op een persoonlijke en private basis, met uitsluiting van enige publieke weergave of distributie. Toestemming tot reproductie wordt uitsluitend verleend in digitale vorm op uw computer met het oog op het bekijken van de door uw browser geraadpleegde pagina's. Elk ander gebruik (zoals reproductie van merken en logo's, uittreksels uit de databanken of een deel daarvan, enz.) is verboden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Elke reproductie, representatie, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van een element van het Platform door welk middel dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verboden, en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de van kracht zijnde wetgeving, met inbegrip van het strafrecht.

U bent en blijft de enige eigenaar van alle rechten op de inhoud die u via de Dienst publiceert ("Gebruikersinhoud") onder uw volledige verantwoordelijkheid.

Door het publiceren van content op het Platform en zodat wij uw content kunnen reproduceren op ons Platform zoals bepaald in artikel 3.e, gaat u ermee akkoord Load & Pay een licentie te verlenen voor toegang, opslag, gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie en verwerking van de gegevens gepubliceerd op het Platform om de uitvoering van deze AGV te verzekeren, de werking van de diensten aangeboden door Load & Pay, maar ook met het oog op publiciteit, waaronder begrepen:

Deze licentie is wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar en vrij van royalty's. Het wordt verleend voor een redelijke periode nadat u de inhoud hebt verwijderd  en omvat

 • de rechten om de genoemde inhoud te reproduceren en te vertegenwoordigen, inclusief voor promotionele doeleinden op het Platform, maar ook op de media en sociale netwerken gebruikt voor de promotie van het Platform, indien van toepassing;
 • het recht om uw inhoud te vertalen, indien nodig, in de talen van andere Gebruikers.

  U garandeert ons dat de inhoud die u naar het Platform verzendt, inclusief alle signalen, geschriften, afbeeldingen, geluiden of berichten van welke aard dan ook die door u worden geüpload (inclusief inhoud met betrekking tot een Aanbod zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, namen, handelsmerken, aanduidingen, tabbladen, kenmerken, gegevens, foto's en enig ander element) voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en dat de verspreiding ervan op het Load & Pay Platform geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of dit schendt.

Als u van mening bent dat de geplaatste inhoud illegaal is of inbreuk maakt op de rechten van derden, kunt u dit per e-mail aan ons melden op info@loadandpay.com. In overeenstemming met de Wet Vertrouwen in de Digitale Economie en binnen het kader van wat de wet bepaalt, kunnen wij de inhoud in kwestie blokkeren of verwijderen.

Bovendien herinneren wij u eraan dat, in overeenstemming met artikel L. 342-1 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, wij het downloaden van het geheel of een kwantitatief substantieel deel van een database die toegankelijk is via het Platform met behulp van robots of enig ander automatisch extractieproces verbieden.

10.  PROOF


U erkent en stemt ermee in dat de validatie van deze AGV een elektronische handtekening vormt die, in onze relatie, de waarde van een handgeschreven handtekening zal hebben.

Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek, erkent en aanvaardt u tevens dat de digitale gegevens die zijn opgeslagen op de servers die aan ons toebehoren, of die onder onze controle zijn geplaatst en in redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van elke Offerte, instructie, bestelling, betaling, gebruik van een dienst of elke andere uitwisseling (elektronische berichten, uw verbindingen op het Platform, etc.) tussen ons. Deze computerbestanden zijn toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard, en zullen tussen u en ons als authentiek worden beschouwd totdat het tegendeel is bewezen.

11.  GEBRUIK VAN E-MAIL


In toepassing van de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek aanvaardt u door deze AGV dat wij u per elektronische post de informatie kunnen toesturen die noodzakelijk zou zijn voor het abonnement of de levering van een dienst, evenals, meer in het algemeen, alle informatie die in het kader van de uitvoering van de AGV wordt verzonden. Wij gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft in uw klantenruimte of dat u anderszins aan ons hebt verstrekt.

12.  GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE VOORWAARDEN


Indien een bepaling van deze AGV nietig zou blijken te zijn ten aanzien van een geldende rechtsregel of een definitief geworden rechterlijke uitspraak, zal deze bepaling als niet geschreven worden beschouwd, zonder dat dit de nietigheid van deze AGV meebrengt of afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen ervan.

13.  ONDERAANNEMING


Wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij aanbieden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde van onze keuze.

14.  NIET-OPZEGGING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN


Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op de toepassing van een clausule van de AGV of erin berust dat deze clausule tijdelijk of definitief niet wordt nageleefd, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door deze partij van de rechten die uit de genoemde clausule voortvloeien.

15.  WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


Wij behouden ons het recht voor de AGV te wijzigen en bij te werken naarmate de diensten die wij aanbieden evolueren. Wij zullen u uiteraard via het Platform op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Deze zullen een maand na deze informatie van toepassing zijn.

Deze wijzigingen zullen echter van kracht worden na kennisgeving ervan door Load & Pay aan de Gebruiker in gevallen waarin (i) een wettelijke of reglementaire verplichting Load & Pay zou verplichten deze wijzigingen aan te brengen op een manier die haar niet toelaat de deadline te halen, (ii) deze wijzigingen noodzakelijk zouden worden door een situatie van noodsituatie en/of dreigend gevaar, (iii) deze wijzigingen in het voordeel van de Gebruiker zouden zijn of slechts semantische, verklarende wijzigingen zouden zijn, die geen invloed hebben op de rechten en plichten die door de AGV worden verleend, of (iv) in het geval van het creëren van nieuwe functies van het Platform of nieuwe diensten indien de Gebruiker onmiddellijk voordeel wenst te genieten.

16.  TOEPASSELIJK RECHT


De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze AGV zijn onderworpen aan het Franse recht. 

In het geval van een geschil met betrekking tot deze AGV, vragen wij u om eerst een schriftelijke klacht te sturen naar Load and Pay – Klantenservice - 30 avenue Alexandre Flemming, 38300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk zodat we kunnen proberen om het geschil samen op te lossen 

Indien u een consument bent en u bent niet tevreden met de voorgestelde oplossingen, hebt u de mogelijkheid om u te wenden tot een consumentenombudsman of een Europees platform voor alternatieve geschillenbeslechting zoals het ODR-platform.

17.  AANVULLENDE SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP NIET-CONSUMENTENGEBRUIKERS


In geval van beëindiging van het contract tussen ons om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van de artikelen 1, 3, 6, 16 en 17 van kracht gedurende de in de voornoemde artikelen vermelde periode;

In het geval van niet-naleving van een van uw of onze verplichtingen, heeft de partij die lijdt onder deze niet-naleving het recht om deze Pro AGV van rechtswege te beëindigen nadat een ingebrekestelling binnen een periode van acht (8) dagen zonder resultaat is gebleven, ook als de Services in gebruik zijn;

Wij behouden ons het recht voor om deze AGV te beëindigen onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld, indien u getroffen wordt door een van de collectieve procedures waarin de wet voorziet (gerechtelijke vereffening, reorganisatie, enz.);

Het is uw verantwoordelijkheid om de Gebruiker te voorzien van de technische, software- en personele middelen die nodig zijn om de goede werking en de veiligheid van de uitwisselingen met ons op het Internet te waarborgen (antivirus, firewall, patch management, enz.);

Ongeacht de basis of de procedure die wordt gevolgd om deze af te dwingen, zal onze mogelijke aansprakelijkheid voor de uitvoering van deze AGV beperkt zijn tot een bedrag dat niet hoger is dan het totale bedrag, exclusief belastingen, dat door u werd betaald voor de levering van de diensten in de drie (3) maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of de totale commissie die door ons werd ontvangen van u als gebruiker in de drie (3) maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid;

U stemt er uitdrukkelijk mee in niet direct of indirect te solliciteren naar of in dienst te treden van een lid van ons personeel. Bij niet-naleving van deze verplichting behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze verplichting vangt aan op de datum van het afsluiten van deze Overeenkomst en eindigt vijf (5) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook;

Elke vordering wegens gebrekkige uitvoering van onze diensten vervalt twaalf (12) maanden na de datum waarop zij opeisbaar is geworden;

De AGV worden te goeder trouw aanvaard door de partijen, die zich ertoe verbinden om samen in de grootste geest van overleg alle moeilijkheden te onderzoeken die zich bij de uitvoering ervan zouden kunnen voordoen. In geval van een geschil tussen de partijen zullen zij alles in het werk stellen om het geschil in der minne te schikken. Indien de partijen er niet in slagen tot overeenstemming te komen, hebben zij de mogelijkheid van bemiddeling. De taak van de bemiddelaar bestaat erin de onderhandelingen tussen de partijen te vergemakkelijken teneinde hen te helpen een oplossing voor hun geschil te vinden. De bemiddeling mag niet langer duren dan drie (3) maanden vanaf de datum waarop de zaak aan de bemiddelaar is voorgelegd, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van bemiddeling worden gelijkelijk door elk van de partijen gedragen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze AGV onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de bevoegde rechtbanken van het Hof van Beroep van Lyon, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden. De verplichting om de bovengenoemde termijn in acht te nemen, geldt niet voor spoedprocedures, conservatoire procedures, kortgedingprocedures of procedures op verzoek

Deze versie van de AGV is bijgewerkt per 15 oktober 2021.